هئیت مدیره اتحادیه

از سال ۱۳۸۵ نام این اتحادیه به نام اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس تهران تغییر یافت.

آقای بیژن عبداللهی مقدم

آقای بیژن عبداللهی مقدم

رئیس اتحادیه

آقای حبیب طلائی

آقای حبیب طلائی

نایب رئیس اول

خانم نیلوفر مهدی خانلو

خانم نیلوفر مهدی خانلو

دبیر

خانم مهردخت اربابی

خانم مهردخت اربابی

نایب رئیس دوم

آقای خسرو ابراهیمی نیا

آقای خسرو ابراهیمی نیا

بازرس اصناف

آقای سعید افشار

آقای سعید افشار

خزانه دار

اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیزمجالس تهران
اتحادیه

به ما بپیوندید

اتحادیه تالار های پذیرایی و تجهیز مجالس تهران