مصوبه کمیسیون نظارت شهر تهران

مصوبه کمیسیون نظارت شهر تهران

مصوبه کمیسیون نظارت شهر تهران

تاریخ تصویب

تالار با ظرفیت 300 نفر

تالار با ظرفیت 400 نفر

تالار با ظرفیت  600 نفر

نام کالا و خدمات نرخ گذاری شده

گروه نرخ گذاری شده

88/08/27

1،000،000

1,500,000

2,000,000

ایام غیر تعطیل

ورودیه تالار (مجموع سالن اقایان و بانوان)

تالار های پذیرایی

88/08/27

1,500,000

2,000,000

3,000,000

اعیاد و ایام تعطیل

ورودیه تالار (مجموع سالن اقایان و بانوان)

88/08/27

حداکثر :10%

حداکثر :10%

حداکثر :10%

حق سرویس (بر اساس قیمت تمام شده غذا خوراکیها و نوشیدنی ها)

مالیات بر ارزش افزوده 9% بر جمع کل هزینه ها اضافه میگردد.      

     توضیحات: مبلغ حق سرویس می بایست بر اساس قیمت تمام شده غذا – خوراکیها  و نوشیدنیهای ارائه شده از طرف تالار محاسبه گردد.

     مدیریت تالار در قبال اخذ سرویس موظف به در اختیار گذاشتن کامل سالن – پارکینگ – پذیرایی و ارائه سایر خدمات مرسوم به متولیان مراسم        

     میهمانان می باشد.      

     اخذ هرگونه وجه دیگری از متولیان مراسم فاقد وجاهت قانونی می باشد.