مصوبه کمیسیون نظارت شهر تهران

مصوبه کمیسیون نظارت شهر تهران

تاریخ تصویب

تالار با ظرفیت 300 نفر

تالار با ظرفیت 400 نفر

تالار با ظرفیت  600 نفر

نام کالا و خدمات نرخ گذاری شده

گروه نرخ گذاری شده

88/08/27

1،000،000

1,500,000

2,000,000

ایام غیر تعطیل

ورودیه تالار (مجموع سالن اقایان و بانوان)

تالار های پذیرایی

88/08/27

1,500,000

2,000,000

3,000,000

اعیاد و ایام تعطیل

ورودیه تالار (مجموع سالن اقایان و بانوان)

88/08/27

حداکثر :10%

حداکثر :10%

حداکثر :10%

حق سرویس (بر اساس قیمت تمام شده غذا خوراکیها و نوشیدنی ها)

مالیات بر ارزش افزوده 9% بر جمع کل هزینه ها اضافه میگردد.      

     توضیحات: مبلغ حق سرویس می بایست بر اساس قیمت تمام شده غذا – خوراکیها  و نوشیدنیهای ارائه شده از طرف تالار محاسبه گردد.

     مدیریت تالار در قبال اخذ سرویس موظف به در اختیار گذاشتن کامل سالن – پارکینگ – پذیرایی و ارائه سایر خدمات مرسوم به متولیان مراسم        

     میهمانان می باشد.      

     اخذ هرگونه وجه دیگری از متولیان مراسم فاقد وجاهت قانونی می باشد.