قوانین کنسلی قرارداهای واحد های صنفی

قوانین کنسلی قرارداهای واحد های صنفی

اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیزمجالس تهران

درصورت کنسلی این قرارداد از سوی متولی به هر علتی استرداد وجه پرداختی به مهمان از طرف این واحد صنفی به صورت ذیل انجام خواهد پذیرفت.

تا  45  روز مانده به موعد قرار داد 5% از حداقل منوی قرار داد کسر می گردد

تا  30  روز مانده به موعد قرار داد 15% از حداقل منوی قرارداد کسر می گردد.

تا  15  روز مانده به موعد قرار داد 20%از حداقل مبلغ از متولی کسر می گردد.

کمتر از 10 روز مانده به موعد قرار داد 30% از حداقل منو قرار داد کسر می گردد.