لیست خوانچه عقد های تهران

لیست خوانچه عقد های تهران

ردیفنام نام خانوادگیرستهادرستلفنم ش
1مهدي نفرخوانچه عقد خاطرهمخبرالدوله كوچه رفاهي پاساژ مجيدمهران پ 223391711012
3حسین عزیزیخوانچه عقد ميدان استقلال کوچه رفاهي پلاک 123390263512
4فاطمه آل داوود خوانچه عقد ميرداماد برج آرين طبقه اول پلاک 82222562833
5محمود علي بابائيخوانچه عقدخانه عروسینازي آباد بازار دوم خ فردوس جنوبي پ 11/355302205-5508132016
6رأفت معمارزادهخوانچه عقدگلین20متري جواديه 10متري اول چهارراه صالح نيا پاساژ اطلس پ215567018216
7علي فرجي قوزلوچهخوانچه عقدميدان استقلال ابتداي كوچه رفاهي پ 633919258-3311969412
8سيد بهروز مظهريخوانچه عقدنگینميدان استقلال كوچه رفاهي كوچه آپادانا پ 1033958105-3396553412
9احمد مهاجرخوانچه عقدصدفپيروزي خ شيخ الرئيس بعداز ميدان چهارصددستگاه 3318469914
10محمود محمديخوانچه عقدافسريه 20متري افسريه پاساژ مرواريد طبقه زيرزمين پ 116398265715
11عطاله ملکانخوانچه عقدسپیدبختلاله زار جنوبی کوچه برلن پاساژ گوهربین پلاک 403394008712
12ابوالفضل کفائی کاوشیانخوانچه عقدعروس مهرمیدان استقلال کوچه رفاهی پلاک 243396557912
13یوسف مومنی کلشتریخوانچه عقدمیدان رسالت خیابان سمنگان پلاک 526774555708
14مهدی نفرخوانچه عقدخاطرهمخبر الدوله کوچه رفاهی پاساژمجید مهران پ103391711012
15
16
17