مدارک صدور پروانه کسب

مدارک صدور پروانه کسب

1_اخذ کد پستی ده رقمی واحد کسبی از دفاتر پستی منطقه مربوطه . 

2-اعلام شماره تلفن همراه که بنام شخص متقاضی پروانه درامور مشترکین تلفن همراه ثبت شده و با ید کلیه ثبت نام های ذیل با همان شماره  همراه صورت پذیرد.

3 ثبت نام در سایت www.G4B.ir و در ادامه ثبت نام در سایت www.iranianasnaf.ir  (ایرانیان اصناف)  و اخذ کد رهگیری(عکس پرسنلی که در سایت مذکور بارگذاری می شود باید با کیفیت باشد) 

4_ثبت نام در سایت http://tax.gov.ir  و اخذ ضریب سطح 45 درصد

5_ثبت نام در سایت  ,  www.ecoat.ir اخذ گواهینامه آموزشی احکام تجارت و کسب و کار

6– ارائه سند مالکیت عین و منفعت ویا منافع ازجمله اجاره نامه ،صلح نامه ،هبه ،قرار داد مشارکت ،مبایعه نامه و یا قرار داد های موضوع  ماده (10) قانون مدنی اعم از رسمی ویا عادی

7-اصل و کپی شناسنامه ( تمام صفحات) _ اصل و کپی کارت ملی _اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دایم ، پزشکی یا گواهی اشتغال به تحصیل  (افراد بالای 50 سال کارت پایان خدمت الزامی نمیباشد )

8_ 6 قطعه عکس 4*3 .

9– عکس از واحد صنفی (تمامی نقاط) به دو صورت چاپی و CD.

تبصره 1_افرادی که به صورت حقوقی متقاضی پروانه کسب می شوند باید علاوه بر مدارک فوق الف_مصوبه هیئت مدیره ب_اساسنامه ج_آگهی روزنامه رسمی د_آگهی تغییرات ه_ معرفی نامه مدیر عامل یایکی ازاعضاء هیئت مدیره  با امضا کلیه اعضا هیئت مدیره  ارائه نمایند.

تبصره 2_معرفی نامه برای متقاضیان پروانه کسب ادارت و سازمانهای دولتی الزامی می باشد.

تبصره3_ در صورت داشتن شریک رضایت محضری شریک یا شرکاء و مدارک به ازای هر شریک (کپی صفحه اول شناسنامه ، کپی صفحه اول کارت ملی، 2 قطعه عکس4*6 ) تبصره4 حداقل سن برای دریافت پروانه کسب 18 سال می باشد .

تبصره5_معرفی مباشر برای هر متقاضی دریافت بیش از یک  پروانه کسب الزامی است.

تبصره6_ ارائه پارکینگ مورد نظر جهت متقاضیان پروانه کسب تالار پذیرایی و ارائه انباری مورد نظر برای متقاضیان پروانه کسب دفتر ظروف کرایه

 

شماره حساب اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس 0100003372005 بانک دی شعبه خیابان سهروردی   کد 0131 شبا 460660000000100003372005IR