مدارک صدور کارت مباشرت

مدارک صدور کارت مباشرت

  • 12 قطعه عکس 4*3
  • اصل شناسنامه + کپی
  • اصل کارت ملی +کپی
  • اصل کارت پایان خدمت +کپی
  • گواهی امضاء در دفتر خانه
  • پرداخت مبلغ سالیانه

شماره شبا     460660000000100003372005IR